در خانه بمانیم

اما

چطوری

؟

؟

؟

؟

یاد بگیریم

و

online

online

flash - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرflash - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

اطلاعات بیشتر ... کلیک کنید

10 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر7epme3 1030x93 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش آنلاین نرم افزارهای گرافیکی

aftereffects class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

افترافکت

motiongraphic class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

موشن گرافیک

premiere class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

پریمیر

photoshop class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

فتوشاپ

maya class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

تری دی مکس

logo 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

مدارک پایان دوره

معتبر

و قابل ترجمه قضایی

دوره ها ویژه

بازار کار

داخل و خارج

7epme3 1030x93 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش جامع نرم افزارهای معماری

mojasamesazi 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرjavahersazi 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرloab 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرtarahilebas 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnaghshbarjesste 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرsofalgari class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnaghashi 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnaghashikhat 00 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlogo 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

تخصصی هنر

آنلاین و غیر حضوری

آموزش ویژه بازار کار

مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه

مرکز آموزش های

برگزار کننده دوره های

woekshops slider 12 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 7 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 8 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 5 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 4 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 9 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 3 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 10 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرwoekshops slider 11 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

ورکشاپ های تخصصی

نمایشگاه های هنری

سمپوزیوم های تخصصی

همایش ها

دوره های آنلاین و مجازی

logo 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

برگزار کننده :

background 6 1030x425 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر7epme3 1030x93 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرdekopacu - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش جامع

دکوراسیون داخلی

ویژه بازار کار

مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه

اطلاعات دوره غیرحضوری و آنلاین ... کلیک کنید

اطلاعات دوره حضوری ... کلیک کنید

slide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlogo 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
slide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
light - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرreflector - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
light right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnoor 4 logo - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnoor 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnoor 3 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرnoor 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش جامع - حضوری - مجازی

light right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlight right eye - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

اطلاعات دوره ... کلیک کنید

3dmax background 25 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر3dmax 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر7epme3 1030x93 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

شامل

تری دی مکس

+

وی ری

+

پست پروداکشن

+

ورکشاپ های تخصصی

2 3d - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر3 3d - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر1 3d - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر4 3d - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش جامع آنلاین

3Ds Max

3Ds Max

اطلاعات دوره ... کلیک کنید

slide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

ویژه بازار کار

مدارک معتبر و قابل ترجمه قوه قضاییه

10 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر7epme3 1030x93 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش جامع نرم افزارهای معماری

3dmax 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرautocad - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlumion - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرMaya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرrhino ceros - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرarchicad - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرVray - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرrevit - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرlogo 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنرslide a 6 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

مدارک پایان دوره

معتبر

و قابل ترجمه قضایی

دوره ها ویژه

بصورت آنلاین

بازار کار

و مجازی

داخل و خارج

در مرکز آموزش های تخصصی هنر – تصویرگران پویا اندیش ، رویاهای شما به واقعیت تبدیل می شود .

برگزار کننده دوره های آموزشی آنلاین ( غیرحضوری )

online teaching pouyaandsh 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
mobile online 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

فیلم زیر را ببینید

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

بخاطر سلامتی خود و جامعه ، از خانه خارج نشویم

و

nline

nline

یاد بگیریم

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی هنرهای تجسمی

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
mojasamesazi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

مجسمه سازی

ghalebgiri class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

قالبگیری

sofalgari class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

سفالگری

naghsh barjaste class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقش برجسته

kashi shekaste class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

کاشی شکسته

rango loab class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

رنگ و لعاب

patine class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

پتینه

naghashikhat class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقاشیخط

rikhtegari boronze class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

ریخته گری برنز

monabbat class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

منبت کاری

peykartarashi ba choob class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

پیکرتراشی با چوب

axasi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

عکاسی

naghashi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقاشی

siahghalam class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

سیاه قلم

miniator class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

مینیاتور

tasvirsazi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

تصویرسازی

mixedmedia class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

میکس مدیا

vitray page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقاشی روی شیشه ( ویترای )

3d painting page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقاشی سه بعدی

naghashi nojavanan class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

نقاشی نوجوانان

دوره های آموزشی طراحی لباس

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
tarahilebas class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی لباس

tarahilebas mardane class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی لباس مردانه

khayati class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

خیاطی

olgusazi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش الگوسازی

batik class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

چاپ باتیک

textile design page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی پارچه دستی

illustrator photoshop textile design page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی پارچه با ایلاستریتور و فتوشاپ

marvelous class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش مارولوس دیزاینر، ,Marvelous

gemini class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش جمینی، Gemini

styling page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش استایلینگ

shoe design tarahi kafsh page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی کفش

bag design page 1 class - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

طراحی کیف

دوره های آموزشی طراحی داخلی

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
decorasion class pouyaandish 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش دکوراسیون داخلی

noorpardazi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش نورپردازی

3dmax class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش تری دی مکس، 3D Max

autocad class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش اتوکد

tarahi nama class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش طراحی نما

tarahi kabinet class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش طراحی کابینت

revit class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش رویت، Revit

rhino class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش راینو برای معماری

دوره های آموزشی غیرحضوری طراحی جواهرات

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
tarahi javaherat class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش طراحی جواهرات

rhinogold class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش راینوگلد

javahersazi class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش جواهرسازی

matrix class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ماتریکس

دوره های آموزشی غیرحضوری هنرهای دیجیتال

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
3dmax class pouyaandish 2 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش تری دی مکس
3D Max

motiongraphic class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش موشن گرافیک

aftereffects class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش افترافکت
Affter Effect

digital painting class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش نقاشی دیجیتال
digital painting

premiere class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش پریمیر
Premiere

photoshop class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش فتوشاپ
Photoshop

lomioun class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش لومیون
Lumion

vray class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش وی ری
V-ray

illustrator class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ایلاستریتور
illustrator

COREL class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش کرل
Corel

indesign class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ایندیزاین
Indesign

tasvirbardari class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش تصویربرداری

tadvin class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش تدوین

zbrush class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش زیبراش
zbrush

rhinoceros class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش راینو
Rhinoceros

دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان

shadow slider red small size pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
underline pooya - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
violon kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ویولن به کودکان

naghashi kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش نقاشی به کودکان

mojasame kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آمورش مجسمه سازی به کودکان

sofal kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش سفالگری به کودکان

robatic nojavan class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش رباتیک به نوجوانان

piano kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش پیانو به کودکان

org kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ارگ به کودکان

robatic kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش رباتیک به کودکان

orf kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش ارف به کودکان

english for kids class pouyaandish - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر

آموزش زبان انگلیسی به کودکان

online teaching pouyaandsh 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
mobile online 1 - آموزشگاه پویا اندیش - مرکز آموزش های تخصصی هنر
تخفیف ویژه برای شروع دوره های اردیبهشت ماه در کانال اینستاگرام - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22 برای دریافت کد تخفیف به صفحه اینستاگرام مراجعه کنید
+