آموزش لعاب

رنگ و لعاب چیست؟

لعاب که در زبان انگلیسی به آن Glaze می گویند ماده جدیدی نیست و سال هاست که بشر با آن آشناست.
شاید لعاب بعد از شیشه در خدمت زیباسازی قرار گرفته باشد.
در واقع لعاب نوعی شیشه است که در ترکیب شیمیایی خود تفاوتی با شیشه دارد.
به این ترتیب که شیشه در اثر حرارت شکل می گیرد و به تنهایی قابل استفاده است در حالی که لعاب با خاک رس و یا فلز می تواند شکل بگیرد و به تنهایی نمی تواند تبدیل به شیء خاصی شود.
لعاب وابسته به ظرف تغییر شکل پیدا می کند.
البته شیشه و لعاب هر دو در اثر گرما و کوره فعال می شوند.