ویژگی های خاص راینو 6 عبارتند از:

راینو می تواند منحنی ها، سطوح و جامدات ،نربز ها(NURBS)، ابرهای نقطه ای و شبکه های چند ضلعی را ایجاد،
ویرایش، تجزیه و تحلیل، ثبت، رندر، انیمیشنی و تشریح کند.
این نرم افزار دارای هیچ گونه محدودیتی فراتر از پیچیدگی، درجه بندی یا اندازه ای فراتر از سخت افزار شما نیست.

head - ویژگی های راینو 6