انفجارهای عظیم در VRay

ساخت و ترکیب انفجارهای سه بعدی اغلب کاریست که بر عهده ی دو هنرمند
یا یک گروه استودیویی قرار می گیرد، اما در اینجا می توانیم با استفاده از V-Ray و پلاگین Nuke این محدودیت را نادیده بگیریم.
به جای کار با انفجارهای ارائه شده در برنامه ی VFX، استفاده از فایلهای .vbd
انتقال یافته از Houdini را نشان می دهیم.
مزیت آن امکان کار با داده های حجمی انفجار با استفاده از ابزار برای تغییر ظاهر و
جهت اجزا، بدون نیاز به هنرمند یا دپارتمان VFX برای کمپوزیتور می باشد.

در Vault، استیون نیپینگ از ۷۲ .vdbs .Each .vdb که شامل( تراکم) دود و (سرعت)،
(گرما) در قسمت آتش و (درجه ی حرارت) میزان گرما استفاده نموده است.
شبکه ها در جهت Y برای کاهش تعداد وکسل و اندازه ی فایل، حداکثر ۳۰۰ وکسل هستند،
و در عین وضوح خوب و معقولی ارائه می دهند.
فایل .hipnc ارائه شده، پیش نمایشی از رنگ آمیزی .
vdb در Houdini را نشان می دهد و فایل .mov پیش نمایشی سریع
و ناکامل Quicktime از فیلم Quicktime و بازیابی فایل .hipnc می باشد.