تقارن

لغت Symmetrie که در زبانهای اروپایی معادل کلمه تقارن می باشد از لغت یونانی “ Symmetria” گرفته شده است که معنای اصلی آن ملیح ، هماهنگ و خوش شکل بوده است.
به عبارت دیگر معنی این لغت سابقا مثل امروز به (( تقارن )) محدود نبوده است . ویترویوس می نویسد: ( فرم پردازی معبد براساس سیمتری است که معمار بایستی دقیقا قوانین آن را رعایت کند.
سیمتری حاصل تناسب است که یونانیان به آن Analogia می گویند و تناسب وقتی بوجود می آید که تمامی اجزاء ساختمان و نیز کل ساختمان براساس یک واحد محاسبه شده (Modulus) که در تمام آنها مشترک است طرح شده باشد . به این طریق است که سیستم سیمتری بوجود می آید .
تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی شناسی است و ویژگی های بصری است که در تمامی فرم های طبیعی می توان مشاهده کرد. نمونه بارز آن را در بدن انسان می توان نام برد ، مانند دو چشم ، دو گوش ، دو بازو ، دو پا و به همان اندازه در جانواران و گیاهان قابل مشاهده است.