Symmetry architect - تقارن در معماری و طراحی داخلی

if openofficeorg draw 24201 - تقارن در معماری و طراحی داخلی تقارن در معماری

لغت Symmetrie که در زبانهای اروپایی معادل کلمه تقارن می باشد از لغت یونانی “
Symmetria” گرفته شده است که معنای اصلی آن ملیح ، هماهنگ و خوش شکل بوده است.
به عبارت دیگر معنی این لغت سابقا مثل امروز به (( تقارن )) محدود نبوده است .

ویترویوس می نویسد: ( فرم پردازی معبد براساس سیمتری است که معمار بایستی دقیقا
قوانین آن را رعایت کند.
سیمتری حاصل تناسب است که یونانیان به آن Analogia می گویند و تناسب وقتی
بوجود می آید که تمامی اجزاء ساختمان و نیز کل ساختمان براساس یک واحد محاسبه
شده که در تمام آنها مشترک است طرح شده باشد .
به این طریق است که سیستم سیمتری بوجود می آید .

تقارن یکی از ارکان اصلی زیبایی شناسی است و ویژگی های بصری است که در تمامی
فرم های طبیعی می توان مشاهده کرد.
نمونه بارز آن را در بدن انسان می توان نام برد ، مانند دو چشم ، دو گوش ، دو بازو ، دو پا
و به همان اندازه در جانواران و گیاهان قابل مشاهده است.