if interior architectural design 01 1061313 - اجزای تشکیل دهنده فضا در طراحی داخلی اجزای تشکیل دهنده فضا در طراحی داخلی

دیوارها، کف ها، باز شوها (در و پنجره) و پله ها اجزای تشکیل دهنده فضای داخلی هستند.
آنها با ایجاد روابط، گردش هوا، سرپناه،
دید و منظر و بوجود آوردن فضای بسته یا باز فضای زندگی انسان را ایجاد می کنند و به آن معنی می بخشند.
طراحی فضای داخلی براساس نوع بنا و فعالیت های که در آن انجام می شود متفاوت است و قصد داریم اجزای بنا را به صورت ساختاری مورد بررسی قرار دهیم.

فضا در طراحی داخلی : کف

کف صفحات افقی در فضا هستند که وظیفه آن ها تحمل بارهای زنده شامل
افراد تردد کننده در فضا و بارهای مرده شامل اسباب، مبلمان و همچنین وزن خود سقف است.
سقف وزن را به صورت افقی به تیرها و سپس به ستون ها و دیوارهای باربر انتقال می دهد.
سقف ها می توانند به صورت چوبی، بتنی، تیرچه بلوک، کامپوزیت و … باشند.
ابعاد سقف کاملا بستگی به ابعاد دهانه دارد که سیستم سازه ایی قابلیت پوشش آن را دارد.
در این زمینه طراح بهتر است با مهندس سازه در ارتباط باشد و عمق فضا را براساس ابعادی
که سازه پوشش می دهد تنظیم نماید.

tarahidakheli faza 4 - اجزای تشکیل دهنده فضا در طراحی داخلی