اجزای تشکیل دهنده فضا

دیوارها ، کف ها  ، باز شوها (در و پنجره) و پله ها اجزای تشکیل دهنده فضای داخلی هستند.
آنها با ایجاد روابط ، گردش هوا ، سرپناه ،
دید و منظر و بوجود آوردن فضای بسته یا باز فضای زندگی انسان را ایجاد می کنند و به آن معنی می بخشند .
طراحی فضای داخلی براساس نوع بنا و فعالیت های که در آن انجام می شود متفاوت استو قصد داریم اجزای بنا را به صورت ساختاری مورد بررسی قرار دهیم .