10 چیزی که باید در مورد انواع طرح کاشی شکسته مربوط به قوم های مختلف بدانید.

وجود رسوم و فرهنگ ها و تمدن های مختلف، دنیا را بسیار متنوع کرده است.
این تنوع فرهنگی یکی از چیزهایی ست که زندگی را زیباتر کرده است و ما را کنجکاو میکند که تلاش کنیم با آنها آشنا شویم .
تفاوت های ما فقط مربوط به زبان و اعتقادات و ویژگی های ظاهری نیست.
هر تمدن و فرهنگی ویژگی های مخصوص به خود را دارد که باعث تفاوت در آثار هنری هم میشود.
در این مقاله با بومیان آمریکا شروع کرده و موضوع را با اسپانیایی ها به پایان میبریم .