اگرچه تقسیم طرح به سه قسمت مساوی ، تناسبات متفاوتی از نسبت طلایی حاصل می کند (۶۶۶/۰ برعکس نسبت طلایی ۶۱۸/۱ است ) استفاده کنندگان از این تکنیک به این دلیل آن را ترجیح می دهند که سادگی استفاده از آن ، جبران کننده تقریب درشتش است. قانون یک سوم عموما به خوبی عمل می کند ، برای استفاده ساده است و در ترکیب بندی عناصر توصیه می شود که بسیار استفاده شود .

وقتی عنار اصلی آن قدر قوی است که تعادل ترکیب بندی را بر هم می زند ، بهتر است یک سوم قرار نگیرد و در مرکز تصویر باشد. خصوصا زمانی که عنصر اصلی را تقویت نمی کند از قانون یک سوم استفاده کنید و یک عنصر ثانویه را که به عنوان نقطه مقابل شناخته می شود نیز اضافه نمایید و در تقاطع مقابل عنصر اصلی برای ایجاد تعادل در ترکیب بندی قرار دهید. در طرح هایی که عنصر افقی یا عمودی قوی وجود دارند ، هم تراز کردن آن عنصر با یکی از خطوط گرید و راهنمای هم جهت با آن ، روشی مرسوم است.

قانون یک سوم

یکی از تکنیک هایی که در آن یک تصویر به سه قسمت تقسیم می شود و موقعیت های زیبایی شناسانه برای عناصر بوجود می آورد. قاونو یک سوم تکنیکی است که به کاربران سیستم های گرید بندی در ترکیب بندی گرفته شده است. که با تقسیم یک تصویر به سه قسمت افقی و عمودی ، ایجاد شبکه نامرئی از نه مربع و چهار تقاطع ایجاد می شود. اصلی ترین قسمت طراحی بر روی یکی از این تقاطع ها قرار می گیرد ، عدم تقارن بوجود آمده ، جذابیت به ترکیب بندی می بخشدو این نوع زیبایی مقبولیت عام را به همراه خواهد داشت . این تکنیک پیروان زیادی دارد به دلیل اینکه استادان رنسانس از آن استفاده کرده اند و با یک تقریب درست با نسبت طلایی ارتباط دارد.

طراحی فضای مسکونی
مطالب مرتبط
زیبایی شناسی