cameraaa - قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی

یکی از تکنیک هایی که در آن یک تصویر به سه قسمت تقسیم می شود و موقعیت های زیبایی شناسانه برای عناصر بوجود می آورد.
قانون یک سوم تکنیکی است که به کاربران سیستم های گرید بندی در ترکیب بندی گرفته شده است.
که با تقسیم یک تصویر به سه قسمت افقی و عمودی ، ایجاد شبکه نامرئی از نه مربع و چهار تقاطع ایجاد می شود.
اصلی ترین قسمت طراحی بر روی یکی از این تقاطع ها قرار می گیرد ، عدم تقارن بوجود
آمده ، جذابیت به ترکیب بندی می بخشدو این نوع زیبایی مقبولیت عام را به همراه خواهد داشت.
این تکنیک پیروان زیادی دارد به دلیل اینکه استادان رنسانس از آن استفاده کرده اند و با یک تقریب درست با نسبت طلایی ارتباط دارد.

اگرچه تقسیم طرح به سه قسمت مساوی ، تناسبات متفاوتی از نسبت طلایی
حاصل می کند (666/0 برعکس نسبت طلایی 618/1 است ) استفاده کنندگان
از این تکنیک به این دلیل آن را ترجیح می دهند که سادگی استفاده از آن ، جبران کننده تقریب درشتش است.
قانون یک سوم عموما به خوبی عمل می کند و در ترکیب بندی عناصر توصیه می شود که بسیار استفاده شود .

وقتی عناصر اصلی آن قدر قوی است که تعادل ترکیب بندی را بر هم می زند ، بهتر است یک سوم قرار نگیرد و در مرکز تصویر باشد.
خصوصا زمانی که عنصر اصلی را تقویت نمی کند از قانون یک سوم استفاده کنید و
یک عنصر ثانویه را که به عنوان نقطه مقابل شناخته می شود نیز اضافه نمایید و
در تقاطع مقابل عنصر اصلی برای ایجاد تعادل در ترکیب بندی قرار دهید.
در طرح هایی که عنصر افقی یا عمودی قوی وجود دارند ، هم تراز کردن آن عنصر
با یکی از خطوط گرید و راهنمای هم جهت با آن ، روشی مرسوم است.

cameraaa - قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی

یکی از تکنیک هایی که در آن یک تصویر به سه قسمت تقسیم می شود و موقعیت های زیبایی شناسانه برای عناصر بوجود می آورد.
قانون یک سوم تکنیکی است که به کاربران سیستم های گرید بندی در ترکیب بندی گرفته شده است.
که با تقسیم یک تصویر به سه قسمت افقی و عمودی ، ایجاد شبکه نامرئی از نه مربع و چهار تقاطع ایجاد می شود.
اصلی ترین قسمت طراحی بر روی یکی از این تقاطع ها قرار می گیرد ، عدم تقارن بوجود
آمده ، جذابیت به ترکیب بندی می بخشدو این نوع زیبایی مقبولیت عام را به همراه خواهد داشت.
این تکنیک پیروان زیادی دارد به دلیل اینکه استادان رنسانس از آن استفاده کرده اند و با یک تقریب درست با نسبت طلایی ارتباط دارد.

اگرچه تقسیم طرح به سه قسمت مساوی ، تناسبات متفاوتی از نسبت طلایی
حاصل می کند (666/0 برعکس نسبت طلایی 618/1 است ) استفاده کنندگان
از این تکنیک به این دلیل آن را ترجیح می دهند که سادگی استفاده از آن ، جبران کننده تقریب درشتش است.
قانون یک سوم عموما به خوبی عمل می کند و در ترکیب بندی عناصر توصیه می شود که بسیار استفاده شود .

وقتی عناصر اصلی آن قدر قوی است که تعادل ترکیب بندی را بر هم می زند ، بهتر است یک سوم قرار نگیرد و در مرکز تصویر باشد.
خصوصا زمانی که عنصر اصلی را تقویت نمی کند از قانون یک سوم استفاده کنید و
یک عنصر ثانویه را که به عنوان نقطه مقابل شناخته می شود نیز اضافه نمایید و
در تقاطع مقابل عنصر اصلی برای ایجاد تعادل در ترکیب بندی قرار دهید.
در طرح هایی که عنصر افقی یا عمودی قوی وجود دارند ، هم تراز کردن آن عنصر
با یکی از خطوط گرید و راهنمای هم جهت با آن ، روشی مرسوم است.

Train Interior Rule of Thirds - قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی

قانون یک سوم

در زبان انگلیسی به Rule of Thirds معروف است و بیشتر در عکاسی و نقاشی مرسوم است.
برای اولین بار این قانون در کتاب  Remarks on Rural Scenery  نوشته جان هروی اسمیت آمده است و در نقاشی توضیح کامل داده است.
باید در نظر داشت چشمان انسان به سمتی از کادر تغییر جهت می دهد که برایش جذاب تر است.
در صورتی که سوژه ها در مرکز توجه قرار بگیرد چشم در اولین نگاه به مرکز کادر دقت دارد
اگر سوژه ای در این قسمت باشد فرصت دیده شدن تمام شده است و
عکس نمایان خواهد شد ، به طور معمول اگر تصاویر به این صورت باشد جذاب نخواهند بود.

اگر سوژه شما به سمت یک طرف کادر جهت دار شده باشد .
چشم به سمت آن حرکت خواهد کرد و همچنین می تواند در محیز بچرخد و این ایجاد یک حس است .
این دلیل دقیقا همان است که یک عکس می تواند حسی متفاوت برای افراد ایجاد نماید و خاص شود.
تجربه کردن این قانون در طرح ما تاثیرات بسیار زیادی را بر روی مخاطب خواهد گذاشت.
باید دقت داشت مهمترین چیز طراحی و ترکیب یا عکس نیست .
بلکه مهمترین موضوع چشم مخاطب است که از این تصویر لذت ببرد.

قانون یک سوم مهمترین و تاثیر گذار ترین و کلیدی ترین قانون درکادر بندی و ترکیب بندی آثار هنری است ، ما در این نوع ترکیب بندی حفظ تعادل را در کادر بوجود می آوریم و چشم مخاطب را درگیر اثر خلق شده می کنیم.

Rule of Thirds - قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی

قانون یک سوم

در زیان انگلیسی به Rule of Thirds معروف است و بیشتر در عکاسی و نقاشی مرسوم است.
برای اولین بار این قانون در کتاب  Remarks on Rural Scenery  نوشته جان هروی اسمیت آمده است و در نقاشی توضیح کامل داده است.
باید در نظر داشت چشمان انسان به سمتی از کادر تغییر جهت می دهد که برایش جذاب تر است.
در صورتی که سوژه ها در مرکز توجه قرار بگیرد چشم در اولین نگاه به مرکز کادر دقت دارد
اگر سوژه ای در این قسمت باشد فرصت دیده شدن تمام شده است و
عکس نمایان خواهد شد ، به طور معمول اگر تصاویر به این صورت باشد جذاب نخواهند بود.

اگر سوژه شما به سمت یک طرف کادر جهت دار شده باشد .
چشم به سمت آن حرکت خواهد کرد و همچنین می تواند در محیز بچرخد و این ایجاد یک حس است .
این دلیل دقیقا همان است که یک عکس می تواند حسی متفاوت برای افراد ایجاد نماید و خاص شود.
تجربه کردن این قانون در طرح ما تاثیرات بسیار زیادی را بر روی مخاطب خواهد گذاشت.
باید دقت داشت مهمترین چیز طراحی و ترکیب یا عکس نیست .
بلکه مهمترین موضوع چشم مخاطب است که از این تصویر لذت ببرد.

قانون یک سوم مهمترین و تاثیر گذار ترین و کلیدی ترین قانون درکادر بندی و ترکیب بندی
آثار هنری است ، ما در این نوع ترکیب بندی حفظ تعادل را در کادر بوجود می آوریم و چشم مخاطب را درگیر اثر خلق شده می کنیم.

dekorasion dakheli - قانون یک سوم در دکوراسیون داخلی

جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط آموزش دکوراسیون داخلی

سوالات و پاسخ هایی  که در این بخش بیشتر مطرح شده است .

یکی از تکنیک هایی که در آن یک تصویر به سه قسمت تقسیم می شود و موقعیت های زیبایی شناسانه برای عناصر بوجود می آورد.
قانون یک سوم است.

تکنیکی است که به کاربران سیستم های گرید بندی در ترکیب بندی گرفته شده است.
که با تقسیم یک تصویر به سه قسمت افقی و عمودی ، ایجاد شبکه نامرئی از نه مربع و چهار تقاطع ایجاد می شود.

بله ، هم بصورت حضوری و هم بصورت آنلاین و غیرحضوری برگزار می کنیم
برای اطلاعات بیشتر به بخش دوره های آموزشی در همین سایت مراجعه کنید .

وقتی عناصر اصلی آن قدر قوی است که تعادل ترکیب بندی را بر هم می زند ، بهتر است یک سوم قرار نگیرد و در مرکز تصویر باشد.

باید دقت داشت مهمترین چیز طراحی و ترکیب یا عکس نیست .
بلکه مهمترین موضوع چشم مخاطب است که از این تصویر لذت ببرد.

قانون یک سوم مهمترین و تاثیر گذار ترین و کلیدی ترین قانون درکادر بندی و ترکیب بندی آثار هنری است ، ما در این نوع ترکیب بندی حفظ تعادل را در کادر بوجود می آوریم.

اگر سوژه شما به سمت یک طرف کادر جهت دار شده باشد .
چشم به سمت آن حرکت خواهد کرد و همچنین می تواند در محیز بچرخد و این ایجاد یک حس است .

شروع ثبت نام دوره های آموزش آنلاین و مجازی - تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22 اینستاگرام تصویرگران پویا اندیش - کلیک کنید .
+