color  schemes - نقش رنگ در دکوراسیون

color influence - نقش رنگ در دکوراسیون نقش رنگ در دکوراسیون

مهمترین تاثیر و نقش در طراحی داخلی را رنگ به عهده دارد ، هر عنصری که قابل مشاهده است دارای رنگ می باشد.
رنگ ها باعث تحریک حواس ما می شوند و عکس العمل های متفاوت و پیچیده نسبت به آن خواهیم داشت.

تحقیقات علمی صورت گرفته در این موضوع نشان می دهد که بدن ما در طول زمان به
محرک های جدید پاسخ های متفاوتی دارد.
شناخت تاثیر رنگ در دکوراسیون و طریقه استفاده از آنها در مکان مناسب یکی از مهمترین فنون در طراحی داخلی است.
رنگ ها معانی متفاوتی را متواتر می کنند و نوع احساس ما را منعکس می نمایند.

هریک از رنگ های موجود در چرخه رنگ مانند :
قرمز ، سبز ، آبی ، سیاه ، سفید ، خاکستری و … معانی خاص و منحصر به فردی دارند.
استفاده از چرخه رنگ و تلفیق آنها می تواند به شما ایده های متفاوتی که در نظر دارید و
بدان پرداخته اید را بدهد و به خواسته ها و نیازهای کارفرما نزدیک شود.