color influence - اهمیت رنگ در دکوراسیون نقش رنگ در دکوراسیون

مهمترین تاثیر و نقش در طراحی داخلی را رنگ به عهده دارد ، هر عنصری که قابل مشاهده است دارای رنگ می باشد.
رنگ ها باعث تحریک حواس ما می شوند و عکس العمل های متفاوت و پیچیده نسبت به آن خواهیم داشت.