interior design human pro - تناسبات انسانی در طراحی داخلی

tick - تناسبات انسانی در طراحی داخلیتناسبات انسانی در طراحی داخلی

حس زیبایی شناسی ما از بدن انسان جلوه گر می شود.
تناسبات و مقیاس انسانی مهم ترین عامل در طراحی ما انسان ها می باشد چرا که باید
پاسخگویی رفتارها و نیاز های انسان ها باشد .
ابعاد و اندازه بدن میزان احساس ، پاسخگویی ، عملکرد ها در یک فضای تعریف می نماید .
ارگونومی ، مقیاس و تناسبات انسانی مهمترین عامل در طراحی داخلی و معماری می باشد.
مقیاس یک حس انتزاعی است ، در زندگی طبیعی ما کمتر طول، عرض، ابعاد اجسام و فضا را اندازه می گیریم ،
بلکه آن هارا با یکدیگر و با مقیاس خود می سنجیم .
به طور مثال عرض دو دست باز شده انسان برابر است با طول قد آن .