اصول کادربندی در عکاسی

کادربندی در عکاسی، عامل تعیین حدود فضای عناصر تشکیل دهنده تصویر است و
عکاس با در نظر گرفتن روابط خاص بین عناصر و جزئیات ، تصویر را در آن محدود می کند.

در واقع ، کادربندی در عکاسی اولین عاملی است که بیننده با آن تماس پیدا می کند ،
اما شکل کادربندی در عکاسی نیز در بیان تصویر موثر است.
هرچند که در گذشته کادر های رایج در هنر های تصویری مانند نقاشی ،
مینیاتور و غیره مستطیل عمودی و افقی ، دایره ، بیضی و برخی اشکال هندسی دیگر بوده اند ،
امروز در عکاسی از کادربندی در های مستطیل عمودی ، افقی و مربع استفاده می شود.