اصول کادربندی در عکاسی

کادربندی در عکاسی، عامل تعيين حدود فضاي عناصر تشكيل دهنده تصوير است و
عكاس با در نظر گرفتن روابط خاص بين عناصر و جزئيات ، تصوير را در آن محدود مي كند.

در واقع ، کادربندی در عکاسی اولين عاملي است كه بيننده با آن تماس پيدا مي كند ،
اما شكل کادربندی در عکاسی نيز در بيان تصوير موثر است.
هرچند كه در گذشته کادر هاي رايج در هنر هاي تصويري مانند نقاشي ،
مينياتور و غيره مستطيل عمودي و افقي ، دايره ، بيضي و برخي اشكال هندسي ديگر بوده اند ،
امروز در عكاسي از کادربندی در هاي مستطيل عمودي ، افقي و مربع استفاده مي شود.