ساز آرامش ، نواختن ویولن

ویولن ، سازیست که میتواند از فشار روحی بکاهد و به ما نشاط ببخشد، چون که میتواند
شیوهای از درمان با موسیقی را بوجود آورد که قدرت ارتباط با روح و روان را دارد.
تابه حال در مورد نواختن یک ساز ارکستری اندیشیده اید؟ اگر اینگونه است، برای یافتن مزیت های هیجان آور آن ، آماده باشید.