فردریک فروبل

عکاسی ورزشی رشد کودک و تحصیل “هنری”

در سال های اخیر، علاقه به مطالعات ارتباطی بین یادگیری هنر و رشد انسانی فرد افزون شده.
تحقیقات دهه ی اخیر اینطور نشان می دهد که مشارکت در خلق هنری،
رشد شناختی و مهارت های آکادمیک مثل حافظه ی بلند مدت یا مهارت های خواندن، مهارت های تفکر خلاق و نوشتار سلیس همه و همه به شکل تنگاتنگی مرتبط هستند.
همچنین مشارکت هنری به صورت خاص پی آمد های مثبت اجتماعی،
افزایش تعداد فارغ التحصیلان و همچنین ارتباطات و فعالیت های اجتماعی بهتر را به همراه داشته است.

تلاش ها و تحقیقات زیادی هم حول موضوع ارتباط هنر و سلامت روانی و کلی انسان شده که البته همچنان ادامه دارد.
هنر همیشه قسمت مهمی از برنامه های کودکان خردسال را تشکیل داده است.

فردریک فروبل

فردریک فروبل(Friedrich Froebel)، پدر مهدکودک دنیا، اعتقاد داشت که کودکان باید هم در خلق هنر سهیم باشند و هم در لذت بردن از هنر دیگران.