Ergonomy 3 - ارگونومی در طراحی داخلی چیست ؟

ارگونومی در طراحی داخلی چیست ؟

ارگونومی در طراحی داخلی چه مزایایی دارد ؟ واژه ارگونومی از دو کلمه یونانی Ergos به معنی کار و Nomos به معنی قاعده و قانون تشکیل شده است.
در کتاب لغت ، ارگونومی عبارتست از شناخت علمی از انسان در ارتباط با محیط .
علم ارگونومی یک رشته مطالعات چند شاخه ای بوده و از علوم مختلف :

  • اقتصادی،
  • فنی ،
  • بیولژیکی ،
  • آناتومی ،
  • روانشناسی ،
  • مدیریت ،
  • ریاضیات ،
  • آمار و… تشکیل شده است.

موضوع اصلی علم ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی ( Human Factors Engineering ) به بررسی روابط انسانی با محیط کارش با هدف بهینه سازی شرایط زندگی و کاری او بر می گردد.
یعنی ویژگی ها و توانایی ها ارگانیزم انسانی به منظور تطبیق کار با انسان و برعکس مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.