Ergonomy 3 - ارگونومی ، ارگونومی چیست ؟

ارگونومی

واژه ارگونومی از دو کلمه یونانی Ergos به معنی کار و Nomos به معنی قاعده و قانون تشکیل شده است.
در کتاب لغت ، ارگونومی عبارتست از شناخت علمی از انسان در ارتباط با محیط .
علم ارگونومی یک رشته مطالعات چند شاخه ای بوده و از علوم مختلف اقتصادی،
فنی ، بیولژیکی ، آناتومی ، روانشناسی ، مدیریت ، ریاضیات ، آمار و… تشکیل شده است.

موضوع اصلی علم ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی
( Human Factors Engineering ) به بررسی روابط انسانی با محیط کارش با هدف بهینه سازی شرایط زندگی و کاری او بر می گردد.
یعنی ویژگی ها و توانایی ها ارگانیزم انسانی به منظور تطبیق کار با انسان و برعکس مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.