ارگونومی

ارگونومی دو هدف دارد

هدف اول ارگونومی افزایش کارایی و بازده انجام کار و فعالیت های دیگر است.
افزایش سهولت کاربرد ، کاهش خطا و افزایش بهره وری در این بخش ارگونومی می گنجد.
هدف دوم ارگونومی تقویت بعضی از ارزش های انسانی مطلوب از جمله افزایش ایمنی ، کاهش خستگی و تنش ، افزایش راحتی ، افزایش مقبولیت نزد کاربر ، افزایش میزان رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی است.
این دو عامل ارگونومی به ما نشان می دهند که در هر کاربر خاص ، معمولا فقط دسته ایی از اهداف ، بیشترین اهمیت را دارند و این اهداف عموما به هم وابسته است.

کاربرد های ارگونومی

با توضیحاتی که داده شد مشخص می شود که عملکرد یک وسیله تنها نمی تواند ملاک قرار گیرد ، بلکه کالاها و محصولات ساخته شده باید برای استفاده انسان مطابق نیازها ، خواسته ها ، راحتی و قابلیت های او سازگار و هماهنگ گردند.

ارگونومی

واژه ارگونومی از دو کلمه یونانی Ergos به معنی کار و Nomos به معنی قاعده و قانون تشکیل شده است. در کتاب لغت ، ارگونومی عبارتست از شناخت علمی از انسان در ارتباط با محیط . علم ارگونومی یک رشته مطالعات چند شاخه ای بوده و از علوم مختلف اقتصادی، فنی ، بیولژیکی ، آناتومی ، روانشناسی ، مدیریت ، ریاضیات ، آمار و… تشکیل شده است. موضوع اصلی علم ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی
( Human Factors Engineering ) به بررسی روابط انسانی با محیط کارش با هدف بهینه سازی شرایط زندگی و کاری او بر می گردد. یعنی ویژگی ها و توانایی ها ارگانیزم انسانی به منظور تطبیق کار با انسان و برعکس مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.

عایق بندی ساختمانهای سنتی
مطالب مرتبط
ارگونومی