illustration - آینده تصویرگری آینده تصویرگری

از همان سال‌های اولیه‌ی زندگی بشر، یعنی زمانی که غارنشینان، دیوارها را با تصاویری از
حیوانات درنده و شکل‌های مختلف تزئین می‌کردند، تصویرگری به عنوان رسانه‌ای خود را
مطرح کرده که مردم از طریق آن تعلیم دیده، با یکدیگر ارتباط برقرار و داستان‌های خود را از
نسلی به نسل دیگر منتقل کرده‌اند.

اولین نمونه‌های تصویرگری با استفاده از گِل، رنگدانه و سنگ ایجاد شد و اکنون باید از
خود بپرسیم که آینده‌ی این مقوله چیست؟ در قدم بعدی به کجا خواهد رفت؟ آینده‌ی این
مهارت به چه شکل خواهد بود و کسانی که آن را به عنوان حرفه را دنبال می‌کنند چه
شرایطی خواهند داشت؟

illustrator past - آینده تصویرگری