فایده های رشد هنری:

در سال های اخیر، طرح درسی ایالت متحده آمریکا بیشتر به برنامه هایی با محوریت ریاضی و ادبیات رو آورده است، اما هنر…؟
ممکن است بعضی مطالعه و آموزش هنر را لوکس و فعالیتی افزون بدانند؛ اما بعضی از فعالیت های ساده و خلاقانه ی هنری پایه های حیاتی رشد کودک هستند.
امروزه یادگیری و رشد فعالیت های خلاق و آموزش تفسیر و تاویل زیبایی شناسی هنری و
تصویری ، حین رشد کودکان، مهم تر از دیگر فاکتور های رشد و یادگیری آن هاست.

اهمیت یادگیری هنر در رشد کودک