cameraaa - عکاسی از اجسام بی جان آنچه که میتوانید از عکاسی از اجسام بی جان بیاموزید

ایده ی خلق یک تصویر جسم بی جان برای بسیاری از عکاسان خسته کنندست.

چه کسی هنوز تصویری از یک سبد میوه یا یک گلدان پر از گل را نیاز دارد یا میخواهد؟
واقعیت امر این است که تصاویر اجسام بی جان نباید خسته کننده باشند .

حتی اگر شما موارد سنتی تری را برای عکاسی انتخاب کنید، خلق این تصاویر، درس ها ی ارزشمندتری را نشان خواهند داد.
در واقع، نقاشان و سایر هنرمندان، قرن ها بر روی اجسام بی جان بمنظور تقویت هنر خود اتکا کرده اند.

زمانی که این عمل درست انجام شود، عکاسی از اجسام بی جان روشی فوق العاده برای خلق اثر زیباست.
درحالیکه شما مهارتهای خود را بعنوان یک عکاس بهبود میبخشید،ما به شما چیزهایی
نشان خواهیم داد که میتوانید از این سبک عکاسی، که اشتباه درک شده است، بیاموزید.
ما به شما ایده هایی خواهیم گفت که به شما کمک میکند تا به تصاویر بی جان خود، جان ببخشید.

photography compososion - عکاسی از اجسام بی جان