آموزش زبان کودکان

آموزش زبان انگلیسی کودکان ۳ سال

سال ها اینگونه پنداشته میشد که آموزش زبان انگلیسی کودکان ۳ سال ، بی فایده است.
یافته های تحقیقات، کاملا مخالف این را نشان میدهد.
یادگیری زبانی دیگر، فواید روانی و ذهنی شگفت انگیزی با خود به همراه دارد.
این فواید، چیزی بسیار فراتر از توانایی سفارش یک فنجان چای در خارج از کشور است.
مطالعات طولی توسط دانشگاه هاروارد، این موضوع که یادگیری زبانی دیگر موجب
افزایش مهارتهای تفکر انتقادی، خلاقیت و انعطاف پذیری مغز در کودکان خردسال میشود را تایید میکند.

دانش آموزانی که یک زبان خارجه می آموزند از افراد همانند خود که زبان خارجه
یاد نمیگیرند، در آزمون های استاندارد ریاضی و زبانی پیشی میگیرند؛
این مسئله نشان دهنده ی این است که یادگیری زبانی دیگر تنها یک فعالیت مربوط به
زبان شناسی نیست، بلکه یک فعالیت ادراکی است.
مغز نیز همانند هر ماهیچه ی دیگر با تمرین کردن عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.
یادگیری یک زبان، قواعد حفظ کردن و لغات را نیز دخیل میکند که به تقویت آن ماهیچه مغزی کمک میکند.