مهارت خواندن انگلیسی فرزندتان را ده دقیقه در روز بهبود بخشید.

همه ی پدر و مادر ها از فرزندانشان میخواهند تا به توان خود در مدرسه پی ببرند.
ضعف در یک بخش مثل دست خط، خواندن یا فهم اعداد میتواند مانع از یادگیری کودکان باهوش در سایر بخش های برنامه آموزشی شود.
زمانیکه یک دانش آموز عقب می افتد، میتواند به اعتماد نفس و خود باوری فرد صدمه بزند.
بعنوان پدر و مادر، ما میخواهیم که به فرزندانمان کمک کنیم، اما احساس سراسیمگی و این که فاقد شرایط لازم هستیم را داریم.
ما نمیدانیم که راهنمایی های ما موثر است یا که نه، و براحتی ، روحیه (و صبر) خود را از دست میدهیم.
همچنین، پیدا کردن زمان مناسب سخت است.