سه نکته برای جلوگیری از انعکاس نور عینک در عکس

اگر تا به حال از فردی که عینک زده عکس انداخته باشید احتمالا با مشکل برق عینک مواجه بوده اید.
در این آموزش نکاتی را در همین مورد یاد میگیریم وقتی از افرادی که عینک زده اند عکاسی میکنیم باید بیشتر توجه کنیم که نور آفتاب در عینک ها منعکس نشود.

جلوگیری از انعکاس نور از عینک ها، فقط مربوط به نحوه ی تابیدن نور از منبع به عینک سوژه است.
وقتی این موضوع را درک کنید، پیدا کردن راه هایی برای کم کردن این انعکاس یا رفع آن ساده خواهد بود.

REFLECTION 2 - سه نکته برای جلوگیری از انعکاس نور عینک در عکس