دلیل وجود پروسه طراحی پرداختن به جزئیاتی است که ممکن است طراح به آنها در ابتدای پروژه نپردازد. جزئیات در خدمت کلیات اثر هستند و در اولین مراحل طراحی باید کلیات اثر شکل بگیرند تا بعد جزئیات در هماهنگی کامل با آنها شود. در ابتدا طراحی ممکن است خیلی مسائل گنگ و مبهم به نظر برسد و هر قدر مراحل را پیش می رویم ابهام ها برطرف شده و جزئیات بیشتری جلوه گر خواهد شد.
مراحل معروف و شاخص در فرآیند طراحی :

مراحل طراحی دکوراسیون داخلی

  مراحل طراحی در طراحی داخلی

مراحل طراحی در طراحی داخلی ، مجموعه مراحل و فعالیت ها و پروسه هایی است که طراح بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام می دهد تا ایده های ذهنی خود را در قالب کالبدی مشخص ارائه دهد. روند ، فرآیند یا پروسه به صورت مرحله به مرحله یا حتی به موازات هم می باشند که هر کدام کامل کننده یکدیگر هستند. در حقیقت پروسه طراحی ، فرآیند متشکل از مراحل متعدد است که در هم تنیده شده است.

هر چند ممکن است هر کدام از این مراحل مستقل عمل نماید اما در حالت کلی وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده است. همه مراحل دارای یک ارزش و برتری در آنها وجود ندارد و کامل کننده یکدیگر می باشند. بسیار از طراحان روش خاص خود را در طراحی دارند و با روش خود مراحل را پیش می برند.