دلیل وجود پروسه طراحی پرداختن به جزئیاتی است که ممکن است طراح به آنها در ابتدای پروژه نپردازد.
جزئیات در خدمت کلیات اثر هستند و در اولین مراحل طراحی باید کلیات اثر شکل بگیرند تا بعد جزئیات در هماهنگی کامل با آنها شود.
در ابتدا طراحی ممکن است خیلی مسائل گنگ و مبهم به نظر برسد و هر قدر مراحل را
پیش می رویم ابهام ها برطرف شده و جزئیات بیشتری جلوه گر خواهد شد.
مراحل معروف و شاخص در فرآیند طراحی :

interior process - مراحل طراحی در طراحی داخلی
interior steps - مراحل طراحی در طراحی داخلی

 illustrationn - مراحل طراحی در طراحی داخلی مراحل طراحی در طراحی داخلی

مراحل طراحی در طراحی داخلی، مجموعه مراحل و فعالیت ها و پروسه هایی است که
طراح بصورت خود آگاه یا ناخود آگاه انجام می دهد تا ایده های ذهنی خود را در قالب کالبدی مشخص ارائه دهد.
روند، فرآیند یا پروسه به صورت مرحله به مرحله یا حتی به موازات هم می باشند که
هر کدام کامل کننده یکدیگر هستند.
در حقیقت پروسه طراحی ، فرآیند متشکل از مراحل متعدد است که در هم تنیده شده است.

هر چند ممکن است هر کدام از این مراحل مستقل عمل نماید اما در حالت
کلی وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده است.
همه مراحل دارای یک ارزش و برتری در آنها وجود ندارد و کامل کننده یکدیگر می باشند.
بسیار از طراحان روش خاص خود را در طراحی دارند و با روش خود مراحل را پیش می برند.