طراحی شخصیت با استفاده از مداد و جوهر

هنرمندی که به دنبال طراحی از افراد و شخصیت های افسانه ای می باشد،
برای دست یابی به این هدف باید ساعت ها در دنیای حقیقی به بررسی بپردازد.
از دوستان و خانواده کمک گرفته و زمانی به تمرین طراحی فیگورها اختصاص دهید.
یا شاید حتی دفتر طراحی خود را همیشه به همراه داشته باشید.
حتی اطلاعات اندک نیز بر دانش تصویری شما خواهد افزود.
اگر از مداد و جوهر استفاده می کنید، فرصت خوبی برای شما فراهم است تا بدون
هیچ اندازه گیری و مقیاسی، آنچه را که دوست دارید خلق کنید.
در استفاده از ابزاری دائمی همچون جوهر، به مداد وابسته نباشید.
در عوض، خطوط مهم را با حرکات قوی نشان می دهیم و قسمت هایی مثل انگشتان و
پاها را که از آنها اطمینان کافی نداریم، با جزییات کمتری رسم می کنیم.
وقتی که از نتایج نهایی راضی بودیم، از خودکار استفاده می کنیم.