dayere tarahidakheli 4 - فرم دایره در طراحی داخلی

این واقعیتی است که از آن در ساختن چرخ به عنوان وسیله حرکت استفاده شده است.
از سوی دیگر دایره تصویری است از خورشید و ماه و به این دلیل همواره ارزشی نمادین بوده است.
نقطه ای که روی محیط دایره باشد با فاصله ای ثابت از مرکز که دقیقا قابل تعیین و در دوران است.
فرم دایره حتی در دوران باستان نقش بارزی در تعیین نسبت ها داشته است.
ویترویوس دریافته بود که انسانی که به پشت بخوابد و دست ها و پاهایش را باز کند
انگشتان دست و پایش مماس با دایره ای خواهند بود که به مرکز ناف او ترسیم می شود.

در نتیجه
(( اگر طبیعت بدن انسان را به ترتیبی ساخته است که اعضا آن متناسب با شکل کلی آن
باشند پس باید این اعتقاد درست بوده باشد که می گفتند در ساختن یک فضا نیز
بایسیتی اجزاء ساختمان متقارن و متناسب با شکل کلی آن باشند ))

فرم دایره در طراحی داخلی :

فرم دایره از همه طرف ، ارزشی همگن و یکسان دارد این بدان معنی است که دایره جهت
نمی شناسد و به همین دلیل ترکیب جذاب آن از ساده ترین نوع ترکیبات است.
کارل گوستاو یونگ به این نتیجه رسیده است که دایره و مربع فرم های اولیه هستند که به
عنوان مظاهر کمال و سادگی در رویاها دیده می شوند.
دایره نه آغاز دارد و نه پایان حرکتی است بی پایان که همراه به نقطه آغازش باز می گردد.

dayere tarahidakheli 2 - فرم دایره در طراحی داخلی