maquette - ماکت سازی چیست؟

maqette - ماکت سازی چیست؟ماکت سازی چیست؟

نمونک یا ماکت، نمونه ای کوچکتر و ساده تر از آنچه قرار است ساخته شود، می باشد.
ماکت سازی ممکن است با هدف جمع آوری کلکسیون یا با اهداف کلان نظیر بررسی اثر
گذاری یک پدیده بر روی یک مدل انجام شود.
جمع آوری ماکت های کلکسیونی از گذشته تا به امروز ادامه داشته است و
از جمله نمونه های رایج آن، می توان به ماکت های کشتی های چوبی که
در اندازه های مختلف به عنوان بخشی از دکوراسیون منازل استفاده می شود، اشاره نمود.

ماکت ها به دو دسته کلی مطالعاتی و ماکت های نهایی تقسیم می شوند:
ماکت های مطالعاتی به منظور بررسی آنچه قرار است در نهایت ساخته شود و
اصلاح ایراداتی که پس از ساخت ماکت نمایان می گردند، استفاده می شوند.
در مقابل، ماکت های نهایی مدل تکمیل شده از طرح اصلی است که اغلب به منظور ارائه
به کارفرمایان ساخته می شود.
مهم ترین نکته در ماکت سازی، مقیاس آن است.
بدین معنا که تمامی اجزای ماکت باید به نسبت یکسان از نمونه اصلی کوچک شده باشند.