طراحی سرویس بهداشتی

 طراحی حمام و سرویس بهداشتی

مبلمان ثابت حمام و سرویس بهداشتی مجموعه از خدمات گوناگون با تجهیزات متنوع را فراهم می آورد. طرح های زیر شامل میانگین و حداقل های ابعاد حمام ها براساس تعداد و موقعیت قرارگیری این مبلمان می باشد. در انواع مختلف چیدمان حمام و سرویس بهداشتی ، ایجاد فضای آسایش و حریم خصوصی در اولویت هستند.

حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک روشویی و یک سرویس فرنگی درب رو به بیرون ۱۹۰ * ۷۵ سانتیمتر
حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک روشویی و یک سرویس فرنگی درب رو به داخل ۱۲۰ * ۱۴۰ سانتیمتر
حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با یک وان و یک روشویی و یک فرنگی ۱۵۵ * ۲۱۵ سانتیمتر
حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی با تجهیزات ۴ گانه ، وان ، دوش ، روشویی و فرنگی ۲۱۵*۲۶۰ سانتیمتر
حداقل ابعاد یک سرویس بهداشتی مطلوب برای دو نفر با فضای وان مستقل ۱۸۵* ۳۵۰ سانتیمتر

طراحی حمام